სკოლა

მოსწავლეების რაოდენობა

მონაცემების მოსწავლეების რაოდენობის შესახებ გამოვითხოვე askgov.ge-ის პლატფორმის გამოყენები. თავდაპირველი მიზანი იყო მოსწავლეების რაოდენობით წარმოდგენის შექმნა მუნიციპალიტეტების დემოგრაფიული სტრუქტურის ცვილების შესახებ. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან ჯერ-ჯერობით ვერ მივიღე თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის ქალაქი-სოფლის მიხედვით მონაცემები.