მოსწავლეების რაოდენობა

მონაცემების მოსწავლეების რაოდენობის შესახებ გამოვითხოვე askgov.ge-ის პლატფორმის გამოყენები. თავდაპირველი მიზანი იყო მოსწავლეების რაოდენობით წარმოდგენის შექმნა მუნიციპალიტეტების დემოგრაფიული სტრუქტურის ცვილების შესახებ.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან ჯერ-ჯერობით ვერ მივიღე თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის ქალაქი-სოფლის მიხედვით მონაცემები.

ვიზუალიზაციით შეგიძლიათ შეადაროთ მუნიციპალიტეტები, რეგიონები და ა.შ.

მცირე დაკვირვებით, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში დიდ ქალაქებში მოსწავლეების რაოდენობა იზრდება ხოლო მცირე და მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში კი მცირდება.

დიაგრამა 1. მოსწავლეების რაოდენობა(საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში(სასწავლო წლის დასაწყისისათვის)