დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ადმინისტრაციული მონაცემები

📊 დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტო ყოველთვიურად აქვეყნებს სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიან ანგარიშს (თავი IV, ნაწილი 12) საქსტატის ვებსაიტზე. მონაცემები ხელმისაწვდომია დეტალურად დანართში - ცხრილი #56 - #78.

📊 SPACE II პროექტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს 47 წევრ ქვეყანასთან ერთად საქართველოს პრობაციასთან დაკავშირებული მონაცემები ქვეყნდება ყოველწლიურად.

📊 განრიდებისა და მედიაციის დეპარტამენტის სტატისტიკა ხელმისაწვდომია www.diversion.ge-ზე.

📊 ბლოგი საჯარო უწყებების მიერ გამოქვეყნებული დანაშაულთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული მონაცემების შესახებ.