შემთხვევის შესწავლის ტრანსდისციპლინური საველე კურსის შემუშავება და განხორციელება | სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის

An optional description of the image for screen readers. მონაწილეობითი კარტირება/რუკის შედგენა by გვანცა სალუქვაძე

აბსტრაქტი

შემთხვევის შესწავლის მეთოდის გამოყენებას სწავლების პროცესში დიდი ხნის ისტორია აქვს, მეთოდი ერთ-ერთ უნიკალურ ინსტრუმენტად ითვლება თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას შორის არსებული ღრეჩოს ამოსავსებად. კერძო შემთხვევების შესწავლა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მისი გამოყენებით სტუდენტები ზოგად საკითხებსა და თეორიულ ცოდნას უკავშირებენ ერთმანეთს. გარდა ამისა, დანერი, ტრენჩერი და პეტერსონი ამტკიცებენ, რომ სტუდენტებზე ორიენტირებული კერძო შემთხვევების შესწავლა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კვლევაში ჩართული ადგილობრივი თემების პრობლემების მოგვარებაში.

პუბლიკაციის ტიპი
პუბლიკაცია
შემთხვევის შესწავლის ტრანსდისციპლინური საველე კურსის შემუშავება და განხორციელება | სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის